บริษัท เอส ที เอ็ม เอส จำกัด
Sathorn Thani Management Service Co.,Ltd


ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 295 ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการบริหารอาคารยกระดับ ภาพพจน์และเพิ่มมูลค่าอาคาร โดยเน้นงานด้านการจัดการ ระบบงาน และงานระบบบัญชี ของระบบงานอาคารส่วนกลาง(Common Property) เป็นหลัก แต่เดิมนั้นบริษัทฯ มีจุดเริ่มต้นจากการบริการอาคารสาธรธานี ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานชั้นนำบนถนนสาทรเหนือ ในเวลาต่อมาบริษัท เอส ที เอ็ม เอส จำกัดได้ขยายขอบข่ายการบริการเป็นบริษัทบริหารอาคารชั้นนำของคนไทย ที่มีหน่วยงานบริการประกอบสำหรับอาคารเป็นของตนเอง ทั้งฝ่ายวิศวกรรมอาคารและระบบอาคาร ฝ่ายรักษาความสะอาด ฝ่ายดูแลรักษาสวน ซึ่งส่งผลดีในการบริการที่ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพสูงด้วยการสั่งการ ควบคุมรวมถึงสามารถให้คำปรึกษาแนะนำเฉพาะด้านที่เหมาะสมจากส่วนกลางของบริษัท เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว